DYSLEXI DYSKALKULI

"Dyslexi eller specifika läs- och skrivsvårigheter är en varaktig funktionsnedsättning som innebär svårigheter med att läsa och skriva. Funktionsnedsättningen beror på en störning i vissa språkliga funktioner vilket hindrar automatisering av ordavkodningen. Dyslexi är inte relaterat till intelligensnivå. Dyslexi omfattar vidare inte läshinder som orsakas av synproblem eller av brister i undervisning, sociala förhållanden eller motivation. Dyslexi kan vara en medfödd egenskap, utvecklingsdyslexi, eller ha uppkommit vid skada eller sjukdom.

När undervisning i att läsa och skriva blev mer utbrett på 1800-talet uppmärksammades en störning som bara gick ut över läsning och skrivning. Man trodde då att problemet hängde ihop med förmågan att bearbeta synintryck och kallade det för ordblindhet. Vad dyslexi egentligen beror på är fortfarande omdiskuterat. Idag är forskarna dock relativt eniga om att dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner, framför allt bearbetning av språkljud, som hindrar att ordavkodningen kan automatiseras. Några problem som ofta uppvisas i samband med dyslexi är diffusa föreställningar om ords ljudstruktur, oklar artikulation, brister i verbalt korttidsminne och långsam åtkomst till ordförrådet.

Ibland förekommer dyskalkuli, specifika räknesvårigheter, tillsammans med dyslexi". Källan www.wikipedia.org

I några fall kan det vara rådande att göra en differential diagnos för att utesluta även andra svårigheter som inverkar negativ och accentuerar dessa specifika läs- och skrivsvårigheter.

Det kan vara förekommande att pga läs- och skrivsvårigheter kan andra intellektuella förmågor få mindre stimulans och därmed blir utvecklingen sämre. Det är bra att i tidigt stadium hitta rätt och adekvat hjälp för just den specifika eleven. Man skall inte använda sig av samma mall vid den pedagogiska hjälpen utom se till att anpassa den pedagogiska hjälpen för varje elevens behov.

Världen har många framgångsrika och framstående människor som har visat denna diagnos. Många gånger hittar vederbörande själv metoder i sitt lärande för att förbättra sitt kunnande och slås för bättre betyd i denna mycket ensidiga undervisande miljön vi har byggt omkring oss.

Det är viktigt att veta att hjälpen finns men det är lika viktigt att se till att man får det.

En elev som mobbas pga sitt problem kan få sämre möjlighet att hitta det han/hon är bra på och därmed kan svåra psykosociala problem bli resultat.

Självförtroende och självtillit byggs i gemenskap med andra vilket är många gånger avgörande hur andra stöttar en i kampen mot dessa svårtartade problem.

        TILLBAKA    HOME

Psykologkonsult   Psykoterapi    Handledning    Rehabilitering   Habilitering   Utredning   Behandling  Kontakt